Rent Some Fun Logo

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zullen bij elke offerte en factuur worden toegevoegd. Heb je een vraag over deze voorwaarden? Aarzel dan niet om contact op te nemen via: [email protected].

Download de algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Definities

1.1    Onder “Make It Fun”, “Escape-Boxes” of “Rent Some Fun” wordt verstaan de onderneming Make It Fun BV, Jonas Douchy, Zwartzustervest 39, 2800 Mechelen, Ondernemingsnummer 0778.493.195.

1.2    Onder “Klant” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Make It Fun een overeenkomst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van Make It Fun.

1.3    Onder “Faciliteiten” worden verstaan: alle diensten en producten die Make It Fun aanbiedt zoals, maar niet uitsluitend; escape boxen zowel verhuur als verkoop, teambuildingactiviteiten en maatwerk projecten.

1.4    Overeenkomst: De overeenkomst tussen Make It Fun en de Klant met betrekking tot levering van de Faciliteiten.

1.5    Startdatum Overeenkomst: De datum waarop de overeenkomst begint te lopen. 

Artikel 2 – Algemeen

2.1    Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Make It Fun en de Klant waarop Make It Fun deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2    Bij deze algemene voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden gevoegd betreffende de door Make It Fun te leveren specifieke producten en/of diensten. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden. In geval van afwijking en/of tegenstrijdigheid tussen de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1    Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden alle aanbiedingen en informaties van Make It Fun vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Elk verstrekt order bindt Make It Fun slechts na ontvangst van de originele ondertekende Overeenkomst of equivalent per e-mail.

3.2    Make It Fun behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te weigeren, te schorsen of te beëindigen. 

3.3    Indien de kosten van de producten en/of diensten die onder de Overeenkomst vallen, worden verhoogd als gevolg van maatregelen door de overheid, of om welke andere reden ook, dan mag Make It Fun het prijsverschil doorrekenen mits voorafgaandelijke kennisgeving hiervan aan de Klant.

3.4    Alle tarieven van deze Overeenkomst zijn exclusief BTW. Make It Fun behoudt zich het recht voor om jaarlijks de prijzen van de diverse producten en/of diensten te verhogen, rekening houdend met het indexcijfer der consumptieprijzen.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1    Make It Fun zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een redelijk en bekwaam handelende persoon kunnen worden gesteld uitvoeren. Voorts zal Make It Fun met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten.

4.2    Make It Fun is niet aansprakelijk voor de schade die de Klant rechtstreeks of onrechtstreeks zou lijden wegens gebruik van de Faciliteiten tenzij deze uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. 

4.3    De Faciliteiten worden steeds geleverd in zoverre de wettelijke bepalingen het toelaten. Make It Fun behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen geen Faciliteiten meer te verlenen (bv. Na meermaals oneigenlijk gebruik door de Klant,…) 

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

5.1    Make It Fun is gerechtigd om van tijd tot tijd de manier waarop zij de Faciliteiten levert (en Klant de producten en/of diensten kan ontvangen of benaderen) te veranderen en/of functionaliteiten of onderdelen van producten en/of diensten op te schorten, te wijzigen of te beëindigen. Alleen in het geval een dergelijke verandering een direct substantieel en negatief effect heeft op de beleving van Klant, uitsluitend ter beoordeling van Make It Fun, zal Make It Fun zal de Klant 3 maanden voordat een dergelijke substantiële verandering wordt geïmplementeerd, per aangetekend schrijven schriftelijk informeren. Als Klant niet instemt met de aangekondigde verandering is ieder van Partijen gerechtigd om, binnen een termijn van 30 dagen nadat Make It Fun de Klant op voornoemde wijze heeft geïnformeerd, de Overeenkomst voor dit betreffende gedeelte schriftelijk op te zeggen met ingang van de dag dat de verandering wordt geïmplementeerd. Het blijven gebruiken van de Faciliteiten zal gelden als instemming van de Klant met de verandering.

Artikel 6 – Duur van de overeenkomst

6.1    De duur van de Overeenkomst staat vermeld op de Overeenkomst, ingaand op “Startdatum Overeenkomst”, tenzij schriftelijk anders vermeld. Er is gelet op het karakter van de Faciliteiten geleverd door Make It Fun geen stilzwijgende verlenging mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. 

Artikel 7 – Betaling en contractuele rente

7.1    Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen. Elk niet op de vervaldag betaald bedrag zal van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met een wettelijke interest van 12% per jaar en een schadevergoeding van 15% met een minimum van 62 EUR. 

7.2    Het gebruik van de diensten van Make It Fun impliceert de onmiddellijke aanvaarding van de facturen. De Klant moet alle facturen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst betwisten. 

Artikel 8 – Intellectuele eigendom – Vertrouwelijkheid – Geheimhouding

8.1    Op alle producten en/of diensten (inclusief maatwerk projecten) behoudt Make It Fun zich de rechten en bevoegdheden op grond van intellectuele eigendomsrechten voor, evenals het auteursrecht, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

8.2    Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke Informatie die zij, in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Alle Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

8.3    Indien Make It Fun op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke Informatie aan, door de wet of de bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken, is Make It Fun jegens de Klant niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wegens schending van de verplichting tot geheimhouding en is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

8.4    Alle Informatie, via welk communicatiemiddel ook door Make It Fun en de met haar geassocieerde en samenwerkende ondernemingen vrijwillig of op aanvraag verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik van de Klant. 

8.5    Noch de bij Make It Fun aangekochte producten en/of diensten noch een deel of het geheel van de gesloten Overeenkomst mogen doorverkocht of doorgegeven worden behoudens uitdrukkelijke toestemming van Make It Fun. Bij afwijking hiervan behoudt Make It Fun zich het recht alle goederen direct op te halen en de overeenkomst te ontbinden met een schadevergoeding tot gevolg. De Klant kan in geen geval aanspraak maken op een gedeeltelijke of de gehele uitvoering van de overeenkomst, noch op een (schade)bedrag. 

8.6    De geleende of verhuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van Make It Fun. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde of rechten daarop willen uitoefenen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Make It Fun daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 9 – Klachten

9.1    Make It Fun waarborgt de goede werking van de Faciliteiten. Ingeval er zich problemen voordoen, zal de Klant uiterlijk binnen de 8 werkdagen Make It Fun op de hoogte brengen. Make It Fun zal alles in het werk stellen om deze problemen te verhelpen – zo op ondubbelzinnige wijze vaststaat dat deze voortvloeien uit het handelen van Make It Fun . De Klant ziet uitdrukkelijk af van het doorberekenen aan Make It Fun van kosten indien deze kosten veroorzaakt zijn door abnormaal gebruik, een nalatigheid, het niet-eerbiedigen van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, schade veroorzaakt door derden of zo ze niet het gevolg zijn van handelen van Make It Fun.

9.2    Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan Make It Fun binnen de 8 dagen na ingebruikname van de Faciliteiten. Het overmaken van een klacht ontheft de Klant geenszins van zijn betalingsverplichting.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1    Make It Fun levert een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen.

10.2    De Klant vrijwaart Make It Fun voor gelijk welke aanspraken, schadevergoeding e.d. van derden en dit m.b.t het gebruik van de Faciliteiten.

10.3    De materialen gebruikt bij de Faciliteiten worden steeds geacht in goede staat de terreinen van Make It Fun te verlaten en dienen in dezelfde, perfect mechanische en propere staat, te worden teruggebracht. De Klant is wanneer de Overeenkomst het vereist de materialen gebruikt bij de Faciliteiten verplicht tot teruggave in dezelfde staat als bij ontvangst, d.w.z. goed onderhouden, bij gebreke waaraan de huurder zal instaan voor elke schade of onderhoudsbeurt. Tarieven zijn opgenomen in deel 3 van deze voorwaarden die van toepassing zijn bij verhuur. 

Artikel 11 – Overmacht

11.1    Indien de (tijdige) levering van de Faciliteiten door overmacht (zoals staking, brand, …) wordt verhinderd, dan heeft Make It Fun het recht de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen. De Klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

11.2    Indien de levering van de Faciliteiten door overmacht of door onvoorziene omstandigheden conform de toepassing van de imprevisieleer wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft Make It Fun het recht de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de Overeenkomst te verbreken. De Klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding ten behoeve van zichzelf.

Artikel 12 – Nietigheid

12.1    De nietigheid van één of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de Overeenkomst.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1    Alle geschillen aangaande de gesloten Overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis ervan te nemen.

Artikel 14 – Wijzigingen voorwaarden

14.1    Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de Klant bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de Klant, tenzij schriftelijk anders vermeld. 

Artikel 15 – Definitief karakter van het teamevent en betaling

15.1    De boeking van de teambuilding activiteit is definitief nadat de opdracht bevestigd werd per e-mail of per brief. Deze bevestiging impliceert voor de Klant dat hij/zij akkoord gaat met de offerte en de toepasselijke algemene voorwaarden. 

15.2   De saldofactuur wordt berekend op basis van het aantal personen dat aanwezig zal zijn op de dag van het teamevent bij Make It Fun. Het aantal deelnemers zal door de klant uiterlijk 14 dagen voor het teamevent schriftelijk worden gemeld bij Make It Fun.

15.3    Bij een hogere aantal deelnemers dan vooraf doorgegeven kan Make It Fun extra spelsessies of teams toevoegen aan de offerte tegen de geldende prijs indien de beschikbaarheid dit toelaat. Indien geen extra spelsessies of extra teams kunnen worden voorzien op de dag van het event kunnen de groepen ook vergroot worden zodat deze groter zijn dan de voorgestelde limiet (afhankelijk van de activiteit). Voor elke extra speler wordt een meerprijs gerekend van 30 euro (btw excl.) per persoon. 

15.4    Make It Fun is niet verantwoordelijk voor een lagere opkomst (dan verwacht) voor het teambuildingsevent. Indien laattijdig het spelersaantal aan wijziging wordt onderworpen gelden volgende prijsbepalingen:

 • Reductie van het aantal spelers dat geen invloed heeft op het aantal teams (afhankelijk van de activiteit) brengt geen prijswijzigingen met zich mee.
 • Reductie van het aantal spelers dat invloed heeft op het aantal teams >14 dagen voor de dag van het teambuildingsevenement, de kostprijs wordt herzien op basis van de gelende tarieven.
 • Reductie van het aantal spelers dat invloed heeft op het aantal teams <14 dag voor het event heeft geen invloed op de kostprijs.
 • Reductie van het aantal spelers dat invloed heeft op het aantal teams op de dag van het teambuildingsevenement heeft geen invloed op de kostprijs. Het volledige factuurbedrag blijft verschuldigd.

Artikel 16 – Annulering van het teamevent

16.1    Een bevestiging van de opdracht per mail is bindend als reservatie voor de voorgestelde teambuildingsactiviteit. De Klant heeft hierdoor een aankoopverplichting na een bevestiging van de reservering. Annulering brengt kosten met zich mee, ook wanneer de kosten voor het event nog niet gefactureerd werden.

16.2    Enkel annuleringen via email zullen in aanmerking worden genomen. 

16.3    De volgende annuleringskosten zullen worden aangerekend, naargelang de annuleringdatum:

 • meer dan 30 dagen vóór de prestatie: 20 % van het totaalbedrag, btw excl.; 
 • minder dan 30 dagen vóór de prestatie: 40% van het totaalbedrag, btw excl.; 
 • minder dan 15 dagen vóór de prestatie: 60% van het totaalbedrag, btw excl.; 
 • minder dan 7 dagen vóór de prestatie: 80% van het totaalbedrag, btw excl.; 
 • minder dan 72 uur vóór de prestatie: 100% van het totaalbedrag, btw excl. 

16.4    Bij een projecten die over een langere tijdspanne verlopen, zal bij bovenstaande termijnen rekening worden gehouden met de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 – Veiligheid

17.1    Deelnemen aan de teamevents van Make It Fun gebeurt op eigen risico. Make It Fun hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder. Elke Klant gaat akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. De gevolgen van het niet opvragen of niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.

17.2    Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Make It Fun op te volgen.

Aanvulling Verhuur

Artikel 18 – Waarborg

18.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de Klant per gehuurde goed een waarborg verschuldigd zijn. De waarborg is afhankelijk van het gehuurde goed en wordt vooraf overeengekomen met de Klant. Indien de Klant een waarborg niet tijdig voldoet, kan Make It Fun de overeenkomst eenzijdig beëindigen onverminderd het recht van Make It Fun op schadevergoeding. De waarborg moet uiterlijk op de dag voor het ophalen van het gehuurde goed op de rekening van Make It Fun zijn overgeschreven. 

18.2    De waarborg mag door de Klant niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging. Bij het einde van de overeenkomst heeft Make It Fun echter het recht om door de Klant onder enige overeenkomst met Make It Fun, verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborg. De waarborg wordt teruggegeven indien vaststaat dat de Klant aan al haar verplichtingen onder al haar overeenkomsten met Make It Fun heeft voldaan en nadat de gehuurde goederen zonder schade werden ingeleverd.

 

Artikel 19 – Duur van de huur en annulering

19.1    De minimum huurperiode is vastgesteld op één dag, dit van ‘s morgens tot en met ‘s avonds. De in huur genomen goederen dienen te worden teruggebracht binnen de afgesproken termijn, eventueel laattijdig retourneren zal lijden tot een prijsverhogen (afhankelijk van het gehuurde goed) onverminderd eventuele andere schade. Indien het retourneren door de klant wordt vergeten zal een extra huurperiode in rekening worden gebracht met een overeenkomstige kostprijs van het gehuurde goed. Indien Make It Fun de gehuurde goederen zelf dient op te halen op locatie door tekortkomingen van de klant zal bovenop de vermelde meerkosten een verplaatsingkost worden aangerekend van 65 euro (btw excl) + 0,45 euro/km.

19.2    Make It Fun behoudt zich het recht voor om kosten aan te rekenen bij laattijdige annulering van de reservatie door de Klant, zelfs wanneer de huurkostprijs pas betaald zou worden bij ophalen. Volgende tarieven worden daarbij gehanteerd:

 • Annulatie <14 dagen voor de dag van de reservatie, zal aangerekend worden aan 50% van het bedrag (btw excl). Ook van toepassing voor gedeeltelijke annulering (dwz wanneer er minder goederen gehuurd worden dan initieel gereserveerd).
 • Annulatie <72 uur voor de dag van de reservatie, zal aangerekend worden aan 100% van het bedrag (btw excl.). Ook van toepassing voor gedeeltelijke annulering (dwz wanneer er minder goederen gehuurd worden dan initieel gereserveerd).

 

Artikel 20 – Schade en aansprakelijkheid

20.1    De Klant draagt voor het materiaal zorg als een goede huisvader. Hij is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gehuurd materiaal waar het zich ook bevindt. De Klant verklaart de goederen en hun toebehoren te kennen en goed te keuren in de staat waarin ze zich bevinden. De Klant verklaart steeds op eigen risico te huren en de huur zal nooit aanleiding geven tot enige vrijwaring vanwege Make It Fun. De Klant verbindt zich ertoe kennis te nemen van de veiligheidsvoorschriften betreffende het gehuurde materiaal. Hij verklaart bekwaam te zijn om met het gehuurde materiaal te werken dan wel dit enkel door bekwame aangestelden te laten gebruiken.

20.2    Als bij de inlevering door de Klant binnen de 10 werkdagen blijkt dat de materialen schade hebben opgelopen door abnormaal of oneigenlijk gebruik zal deze schade aangerekend worden volgens onderstaande tarieven:

 • Werkuren: 65 euro/uur exclusief BTW
 • Materiaalkosten: 
 • Klein materiaal (niet ge-3D-print): 5 euro per stuk (btw excl.)
 • Medium materiaal (niet ge-3D-print): 15 euro per stuk (btw excl.)
 • 3D geprinte onderdelen klein: 25 euro per stuk (btw excl.)
 • 3D geprinte onderdelen: 50 euro per stuk (btw excl.)
 • Hangsloten: 7,5 euro per stuk (btw excl.)
 • Elektronische componenten: 50 euro (btw excl.)

20.3    Voor beschadigingen aan het basismateriaal waardoor de gehele escape box buiten gebruik dient worden gesteld of onbruikbaar geworden is voor verhuur, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 4000 euro (btw excl) verschuldigd aan Make It Fun. 

20.4    Bij het verlies of onopzettelijk te laat inleveren van attributen is de Klant verplicht de attributen alsnog terug te zenden op eigen kosten met daarbij een bijkomende forfaitaire schadevergoeding van 100 euro (btw excl.) om de door Make It Fun geleden schade te vergoeden binnen de twee weken na inlevering van het gehuurde goed. 

20.5    Bij definitief verlies van attributen en/of gehele escape boxes worden de tarieven in artikels 20.2 en 20.3 gehanteerd. 

 

Artikel 21 – Terugname van de gehuurde goederen

21.1    Terugname door Make It Fun betekent geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. Make It Fun beschikt over een termijn van 5 werkdagen, na terugname, zater-, zon-, en feestdagen niet inbegrepen om aan de Klant zijn bevindingen inzake schade bekend te maken. Make It Fun doet dit per fax of email met ontvangstbevestiging, waarin de Klant uitgenodigd wordt binnen dezelfde tijd (5 werkdagen) de schade in het magazijn van Make It Fun te komen vaststellen. Indien de Klant hierop, na verloop van deze termijn, niet reageert, wordt dit als aanvaarding beschouwd. Make It Fun is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de Klant aan te rekenen conform artikel 20.

 

Aanvulling maatwerk

Artikel 22 – Bindend karakter

22.1    Partijen stellen een ondertekende Overeenkomst op waarbij een gedetailleerde omschrijving van het project met geschatte kostprijs en eventuele verwachte meerkosten worden vermeld. Vanaf de ondertekening van deze maatwerk Overeenkomst de klant onderworpen aan een aankoopverplichting.

 

Artikel 23 – Voorschotregeling en betalingen in schijven

23.1    De Klant dient de voorschotten zoals overeengekomen in art. 23.2 en 23.3 te betalen vooraleer Make It Fun enige verplichting heeft tot oplevering van de in dezelfde artikels beschreven fases. In functie van het project kunnen afwijkende voorschotten vastgelegd worden in samenspraak met de Klant. 

23.2    Voorschotten te betalen voor aanvang van het voorontwerp (aanvang van het project):

 • Totaalbedrag btw excl. <10 000 euro: voorschot van 20% (van het bedrag btw excl.)
 • Totaalbedrag btw excl. >10 000 euro voorschot van 15% (van het bedrag btw excl.)

23.3    Voorschotten te betalen voor aanvang van het ontwerp (eigenlijke ontwikkeling van het spel):

 • Totaalbedrag btw excl. <10 000 euro: voorschot van 30% (van het bedrag btw excl.)
 • Totaalbedrag btw excl. >10 000 euro voorschot van 35% (van het bedrag btw excl.)

23.4    Te betalen schijf na test van het ontwikkelde spel/project (indien van toepassing): 45% (van het bedrag btw excl.)

23.5    Te betalen schijf na oplevering van het project: overige openstaande som.

 

Artikel 24 – Annulering van het project

24.1    Wanneer de Klant een lopend project op maat annuleert zullen alle reeds gemaakte kosten door Make It Fun (materiaal kosten en arbeidskosten) integraal aangerekend worden aan de Klant verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het totaal factuurbedrag (btw excl.). 

 

Artikel 25 – Nazorg bij maatwerkprojecten

25.1    Escape-Boxes voorziet nazorg in de zin van opvolging gedurende de eerste 6 maanden. Tijdens het eerste kalenderjaar na aankoop van het maatwerkproject kan de Klant Escape-Boxes vragen om kosteloos het gekochte goed te komen bezichtigen. Afhankelijk van welke herstellingen er nodig zijn, zal dit op kosten van de Klant gebeuren of onder de garantieregeling van artikel 25.2 vallen. 

25.2    Wanneer de Klant nood heeft aan reserve onderdelen zullen deze aangekocht kunnen worden aan onderstaande prijzen en met onderstaande levertermijnen: 

 • 3D geprinte onderdelen: Gratis tijdens garantie periode indien vastgestelde schade te wijten is aan normale gebruiksschade en het gevolg is van een constructiefout. Indien niet: €0,35/gr.( btw excl.) Levertermijn: 7 werkdagen.
 • Gelasercutte onderdelen: Gratis tijdens garantie periode indien vastgestelde schade te wijten is aan normale gebruiksschade en het gevolg is van een constructiefout. Indien niet: €70,00 (btw excl.), exclusief materiaalkosten. Levertermijn: 14 werkdagen.
 • Gepersonaliseerde componenten: vallen niet onder reserve onderdelen/nazorg. Levertermijn: Afhankelijk van leverancier, +-14 werkdagen.
 • Elektronica: Gratis tijdens garantie periode indien vastgestelde schade te wijten is aan normale gebruiksschade en het gevolg is van een constructiefout. Indien niet: product afhankelijk, werkuren 65 euro/uur (btw excl.).
 • Hangsloten: Bij oplevering wordt voor elk hangslottype minimaal 1 reserve hangslot voorzien. Extra hangsloten kunnen worden aangekocht via Make It Fun (tarieven op aanvraag).

25.3    De Klant is verplicht om de verzendkosten ten laste te nemen, ook in de gevallen waar de reserve onderdelen door Make It Fun een garantieregeling voorziet wegens normale gebruiksschade of constructiefouten.

25.4    Uitgesloten van de garantieregeling onder artikel 25 zijn steeds de project specifieke niet-standaard onderdelen of onderdelen die gepersonaliseerd zijn naar behoefte van de klant (bedrukte panelen, bedrukte documentatie,…).

25.5    De Klant kan ervoor opteren om de verbruiksartikelen aanwezig in het maatwerkproject zelf te vervangen of deze tegen kostprijs te laten bestellen via Make It Fun. 

 

Artikel 26 – Wijzigingen en aanpassingen van het spel

26.1    Tenzij uitdrukkelijk opgenomen in de offerte vallen wijzigingen en aanpassingen aan het initiële ontwerp niet binnen de offerte. De kostprijs voor aanpassingen wordt berekend aan de hand van materiaal kosten en werkuren: 65 euro per uur (btw excl.)

 

Creëer vandaag een uniek moment met je team

— 100% gratis!

Ontdek ons E-book “17 Energieke Breaks”!

Boordevol eenvoudige, maar uiterst effectieve activiteiten die de energie verhogen, creativiteit stimuleren, en samenwerking bevorderen. Download “17 Energieke Breaks” nu en geef je team een boost!

Jouw privacy is onze prioriteit. Wij zullen je gegevens nooit delen met anderen.

E-book 17 leuke activiteiten cover transparant